Ga verder naar de inhoud

LIO-valorisaties aan KU Leuven

Hieronder wordt elke valorisatie toegelicht die je als LIO-student kunt aanvragen. Voor een meer gedetailleerde omschrijving, raadpleeg je het afsprakenkader.

Welke valorisaties kan ik als LIO aanvragen?

Er zijn valorisaties mogelijk voor

 • Diversiteitsstage
 • Masterproef-Onderwijsonderzoek
 • Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs
 • Lesstage.

Alvorens onderstaande toelichting door te nemen raden we je aan het programma van jouw educatieve masteropleiding erop na te lezen in de programmagids.

Diversiteitsstage

Afhankelijk van de educatieve master waarvoor je bent ingeschreven zijn er volgende opties:

 • LIO-studenten van alle educatieve masteropleidingen, behalve Godsdienst of Lichamelijke opvoeding kunnen samen met de OPO-coördinator bespreken hoe de doelen van de universiteitsbrede diversiteitsstage gerealiseerd worden in de eigen school, op basis van de concrete onderwijsopdracht. Eventueel wordt dit aangevuld met een individuele opdracht.

 • LIO-studenten van de educatieve masteropleidingen in de Talen of de Cultuurwetenschappen kunnen naast de vorige optie ook kiezen voor een facultaire variant, waarbij de doelen gerealiseerd worden binnen de eigen lesopdracht, aansluitend op de eigen vakdidactiek. In dit geval moet je als LIO-student het OPO van campus Leuven opnemen in je Individuele Studieprogramma (ISP).
 • LIO-studenten van de educatieve masteropleidingen Godsdienst en Lichamelijke opvoeding moeten zich inschrijven voor de facultaire variant, waarbij de doelen gerealiseerd worden binnen de eigen lesopdracht, aansluitend op de eigen vakdidactiek. In dit geval moet je als LIO-student het OPO van campus Leuven opnemen in je Individuele Studieprogramma (ISP).

Indien je een lesopdracht opneemt in het buitenland en je kiest voor de internationale variant van de universiteitsbrede diversiteitsstage, dan vermeld je duidelijk je precieze situatie in de daartoe voorziene extra ruimte op het LIO-aanvraagformulier. De internationale variant kan enkel opgenomen worden in combinatie met een regulier stageonderdeel (OPO) en is verbonden aan de instelling waar je stage loopt.

Masterproef-Onderwijsonderzoek

Als LIO krijg je de keuze: voer ik het onderzoek in groep uit of werk ik individueel? Indien je ervoor kiest om individueel te werken, kan je aan de slag gaan met een thema uit een aangeboden lijst of met een zelfgekozen thema. Het is dan belangrijk dat dit thema aansluit bij je eigen onderwijspraktijk en schoolcontext en dat je voldoende draagvlak vindt voor dit onderzoek in je eigen school.

Ook indien je jouw onderwijsopdracht in het buitenland uitoefent is dit een keuzemogelijkheid.

Belangrijke noot: indien je kiest voor een individueel onderwijsonderzoek, aansluitend bij je vakdidactiek, dan moet je het OPO van campus Leuven in je ISP opnemen.

Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs, deel 2

Je kunt als LIO, met een onderwijsopdracht in Vlaanderen of in het buitenland, het opleidingsonderdeel ‘Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs’ (LIMBO) deel 2A gedeeltelijk valoriseren door events ter waarde van 54 punten (ipv 90) op te nemen, waaronder verplicht één debat (LIMBOratie). Binnen LIMBO, deel 2B, toon je aan dat je de leerdoelen van het gehele OPO behaald hebt.

Stage

Stagelessen

Je kunt je eigen lessen valoriseren als vervanging van de stagelessen onder de hiernavolgende voorwaarden:

 • Indien je met je vereiste bekwaamheidsbewijs een onderwijsopdracht uitvoert van minstens 24 uren, kun je per geheel van 12 lesuren één stageles valoriseren.
 • Elke opleiding kan bijkomende voorwaarden opleggen.

De stagebegeleider van de opleiding coacht je in jouw stageproces. Je onderwijsinstelling dient te zorgen voor:

 • een vakmentor die je inhoudelijk coacht;
 • een schoolmentor die je helpt bij praktische en administratieve taken.

Indien je een onderwijsopdracht hebt of stage loopt in het buitenland, dan bespreek je met de LIO-verantwoordelijke van jouw faculteit op welke valorisatie je aanspraak kan maken.

Lesobservaties, meso-activiteiten, portfolio

Naast de lesstage voer je ook nog andere opdrachten uit, namelijk lesobservaties, meso-activiteiten en het portfolio.

Afhankelijk van de omvang van je onderwijsopdracht kun je met je LIO-verantwoordelijke bespreken in welke mate je de lesobservaties en meso-activiteiten in je eigen onderwijscontext kunt vervullen.

Je bundelt de bewijsvoering van je verworven competenties in een portfolio. Voor je portfolio blijven de reguliere voorwaarden gelden maar er kunnen andere documenteringseisen worden afgesproken.

ONTDEK HIER HOE JE LIO-VALORISATIES AANVRAAGT.

Eenmaal ingeschreven in een educatieve masteropleiding kun je online je valorisaties aanvragen.