Ga verder naar de inhoud

Studeren als LIO aan LUCA School of Arts

Heb je al een aanstelling als leraar? Dan kan je de stagecomponent van de opleiding afwerken in je eigen klas als leraar-in-opleiding (LIO-baan). Het LIO-traject is binnen LUCA aan bepaalde voorwaarden onderworpen. Je trajectbegeleider kan je hierbij adviseren.

Wat is inservice training?

Naast preservice training (= het uitvoeren van stage-activiteiten als reguliere student) bestaat er ook de mogelijkheid tot inservice training. Als je aangesteld bent als leerkracht, kunnen jouw lessen je stages (deels) vervangen. Je bent dan in service of in dienst. Concreet heb je in dit geval een officiële arbeidsovereenkomst in maximaal twee onderwijsinstellingen. Deze instellingen moeten zich engageren om je te begeleiden en hiervoor een mentor ter beschikking stellen.

Belangrijk hierbij te benadrukken is dat:

 • Inservice training niet betekent dat je vrijgesteld wordt voor bepaalde delen van de opleiding. Je krijgt de kans bepaalde opdrachten uit te voeren binnen je werkcontext en je wordt gemotiveerd je werkervaringen binnen te brengen om aan te tonen dat je over bepaalde competenties beschikt;
 • de totale tijdsinvestering die de opleiding, onafhankelijk van je inservice af te werken stages vraagt, niet te onderschatten is;
 • niet elke onderwijsopdracht in aanmerking komt en kan ingezet worden om het LIO-traject aan te vragen;
 • je eigen verantwoordelijkheid als LIO-student zeer groot is bij zowel het aanvragen als het opvolgen van het proces.

educatieve master muziek en podiumkunsten

Je kan, afhankelijk van de grootte en de aard van je onderwijsopdracht, een inservice invulling aanvragen binnen de volgende opleidingsonderdelen (voor in totaal maximaal 18 studiepunten):

 • Verkennende stage (3 sp.)
 • Stage algemene vakdidactiek (6 sp.)
 • Stage specifieke vakdidactiek (3 sp.)
 • Onderzoek luik 1: stage binnen het opleidingsonderdeel masterproef (6 sp.)

educatieve master beeldende kunsten, audiovisuele kunsten en productdesign

Je kan, afhankelijk van de grootte en de aard van je onderwijsopdracht, een inservice invulling aanvragen binnen de volgende opleidingsonderdelen (voor in totaal maximaal 18 studiepunten):

 • Stage exploreren (6 sp.)
 • Stage verdiepen (12 sp.)

Voorwaarden en opdrachtbepaling

Enkel aan het begin van het academiejaar kan je een valorisatie aanvragen voor je onderwijsopdracht en dien je, na goedkeuring, minder stagelessen te voltooien. Je dient een onderwijsopdracht te hebben van minstens 200 uren in een aaneensluitende periode en voor een vak dat relevant is voor de opleiding die je volgt. Per geheel van 50 lesuren kan je 3 studiepunten preservicestage vervangen.

Volledige LIO: Indien je een onderwijsopdracht hebt van minstens 300 uren, kan je in principe alle stagelessen valoriseren. In dat geval moet je opdracht voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Je bent aangesteld voor lessen in het domein van de Algemene vakdidactiek
 • én je bent aangesteld voor lessen in het domein van de Specifieke vakdidactiek 1
 • én je bent aangesteld voor lessen in het domein van de Specifieke vakdidactiek 2

Meestal zijn studenten slechts in één of twee domeinen als aangesteld leraar actief. Per ontbrekend domein wordt in dat geval een aanvullende preservice opdracht van zes stage-activiteiten (= 1,5 sp.) opgelegd .

Onvolledige LIO: Een student met een onderwijsopdracht tussen de 200 uren (12 sp.) en de 300 uren (18 sp.) vult zijn/haar eigen lespraktijk aan met een aanvullende preservice opdracht (1 studiepunt = 4 stageactiviteiten).

De bepaling van de aanvullende preservice stageopdracht gebeurt steeds door de stagecoördinator die rekening houdt met de invulling van de LIO-lesopdracht. De koppeling van de aanvullende preservicestage aan een of meerdere opleidingsonderdelen gebeurt door de stagecoördinator op basis van de stageopdracht en -context van de preservicestage.

Voorbereiding, begeleiding en evaluatie

Het traject LIO wordt begeleid door de schoolmentor en de stagebegeleider. Je krijgt gedurende het traject LIO minimaal één stagebezoek van een stagebegeleider en daarnaast stagebezoeken van een schoolmentor. Het LIO-assessment gebeurt door de stagebegeleider, in overleg met de stageplaats.

Alle concrete afspraken rond lesvoorbereidingen, intervisies, opvolging en evaluatie zijn opgenomen in een overzichtelijke stagehandleiding die jaarlijks wordt bijgewerkt en die je na je inschrijving via Toledo kan consulteren.

Vragen over LIO

Een opleiding volgen als LIO is aan flink wat voorwaarden onderworpen. Heb je hierbij nog vragen of wil je een LIO-traject aanvragen? Neem dan contact op met de trajectbegeleider.